InSymbol Design

Insymbol Design vormgeving en web website design

Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1. ‘Opdrachtnemer’ (zij): InSymbol, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77227735 en kantoorhoudend aan de Prandinga 1 te (8431 VP) Oosterwolde.
1.2. ‘Opdrachtgever’ (hij): een persoon, bedrijf of instelling die een product of dienst van InSymbol afneemt of de hiertoe intentie heeft.
1.3. ‘Opdracht’: de werkzaamheden, diensten en/of adviezen zoals vooraf overeengekomen.

2. Algemene bepalingen

2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de offertes, opdrachten en diensten van opdrachtnemer.
2.2. Nadere afspraken, toezeggingen en verklaringen door de opdrachtnemer zijn uitsluitend bindend indien deze door de opdrachtnemer zijn bevestigd.

3. Offertes

3.1. Wanneer van toepassing maakt de opdrachtnemer een offerte op basis van door opdrachtgever verstrekte gegevens.
3.2. Offertes worden vrijblijvend door de opdrachtnemer aangeboden en zijn 14 dagen geldig, tenzij anders aangegeven.
3.3. Offertes zijn niet automatisch van toepassing op toekomstige opdrachten.
3.4. Na acceptatie van een offerte binnen de gestelde termijn is de opdracht overeengekomen en zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
3.5. De overeengekomen bedragen gelden voor het uitvoeren van een opdracht met maximaal één correctieronde, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Wil opdrachtgever daarna nog meer wijzigingen laten aanbrengen, dan worden voor de aanvullende opdracht nieuwe prijsafspraken gemaakt.

4. Opdracht

4.1. Opdrachtgever verplicht zich tot het tijdig leveren van juiste, duidelijke en volledige informatie die relevant is voor de uitvoering van de opdracht.
4.2. Als opdrachtgever na schriftelijke overeenkomst van de opdracht wezenlijke aanpassingen in de opdracht aanbrengt, dienen nieuwe prijsafspraken en levertijden overeengekomen te worden.
4.3. Opdrachtnemer verplicht zich de opdracht naar beste kunnen uit te voeren, in overeenstemming met de professionaliteit en deskundigheid die opdrachtgever van opdrachtnemer mag verwachten. Opdrachtnemer heeft hiermee een inspanningsverplichting, maar kan, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geen resultaten garanderen.

5. Betaling

5.1. Na akkoord op een voorstel is deze bindend, waardoor opdrachtgever een betalingsverplichting op zich neemt, ook als hij besluit geen gebruik te maken van de geleverde diensten.
5.2. Voordat opdrachtnemer een opdracht start zal 20% van het totaal in rekening gebracht worden. Na de aanbetaling zal opdrachtnemer de opdracht uitvoeren zoals overeengekomen in het voorstel.
5.3. Na afronding van de opdracht, maar voor oplevering van het product, zal opdrachtnemer een factuur sturen. Betaling van de opdracht vindt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, plaats binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na betaling wordt het product vrijgegeven aan opdrachtgever.
5.4. Na betaling staat het opdrachtgever vrij de geleverde producten te gebruiken voor zijn eigen persoon of bedrijf.

6. Hosting

6.1. Als je ervoor gekozen hebt om je site bij InSymbol Design te hosten, dan wordt het eerste jaar de hosting pro rata aan je berekend. Voor toekomstige jaren worden de kosten voor de hosting in januari voor het gehele jaar vooraf in rekening gebracht.
6.2. Mocht je gedurende een jaar meer of minder service willen afnemen, dan gelden de volgende mogelijkheden:

  • Het upgraden van een pakket kan ingaan per de eerstvolgende maand na aanvraag.
    > Dus van Hosting Only naar Hosting The Extra Mile of Hosting Totally Stress Free,
    > of van Hosting The Extra Mile naar Hosting Totally Stress Free.
    Er wordt een aparte factuur voor de extra kosten voor het resterende stuk van het jaar aan opdrachtgever verstuurd.
  • Het downgraden of opzeggen van een pakket kan ingaan per het eerstvolgende jaar. Geef dit schriftelijk aan voor eind november van het lopende jaar.

7. Overmacht

7.1. Met ‘overmacht’ worden alle oorzaken, situaties of omstandigheden bedoeld die ontstaan buiten de invloed van opdrachtnemer, waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen, zoals ziekte, arbeidsongeschiktheid en stroomuitval.
7.2. In geval van overmacht zal opdrachtnemer opdrachtgever hier zo snel mogelijk van op de hoogte brengen.
7.3. In geval van overmacht kan opdrachtnemer besluiten de werkzaamheden op te schorten, ook als daarmee de overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden. Indien mogelijk wordt direct in overleg een nieuwe leveringstermijn bepaald.
7.4. Wanneer de overmachtssituatie langer dan twee maanden duurt, kunnen beide partijen de overeenkomst schriftelijk ontbinden. Opdrachtgever is wel verplicht de reeds door opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden te vergoeden.

8. Aansprakelijkheid

8.1. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele kosten die voortvloeien uit het niet (tijdig) kunnen nakomen van de levering zoals beschreven in artikel 6 (overmacht).
8.2. Met de acceptatie van de opdracht aanvaardt opdrachtgever de aansprakelijkheid die uit de geleverde diensten voortvloeit en vrijwaart hij opdrachtnemer van elke aanspraak op schadevergoeding, hetzij van opdrachtgever zelf, hetzij van derden.
8.3. Indien aangetoond kan worden dat opdrachtnemer geen beroep kan doen op bovenstaande vrijwaring door opzet of grove schuld, is opdrachtnemer uitsluitend verplicht tot vergoeding van de schade aan opdrachtgever tot maximaal het factuurbedrag.

Oosterwolde, juni 2022
Scroll naar boven